تائیدی جواز راننده گی

:متقاضیان تائیدی جواز رانندگی معلومات و رهنمایی ذیل را به دقت مطالعه نموده و مطابق آن اجراآت نمایند

 • .حضور در سفارت: متقاضی نیاز ندارد تا به سفارت در کنبرا مراجعه نماید. تمام اسناد لازم ذریعه پست به سفارت ارسال شود. در بستۀ اسناد، متقاضی باید یک پاکت خالی پستی اکسپرس یا راجستر شده برای ارسال سند تائید شده را ضمیمه نماید
 • .وقت ملاقات: در صورت نیاز از طرف سفارت با متقاضی تماس گرفته میشود
 • :اسناد لازم: تمام متقاضیان باید اسناد لازم ذیل را در بسته پُستی خویش شامل نموده ارسال نمایند
 •  .الف) ورقه درخواستی: متقاضی باید یک درخواست نوشته و در آن واضح نماید که: (الف) کدام نوع خدمات را نیاز دارد، و (ب) شهرت کامل مانند اسم، ولد، تاریخ تولد، محل تولد را درج نماید، (ج) آدرس فعلی، و (د) شماره تماس (تیلیفون)، را بنویسد
 • .ب) فورم تائیدی جواز راننده گی: متقاضی باید فورم تائیدی جواز راننده گی را، که در این صفحه قرار دارد، داونلود نموده و به دقت خانه پُری نموده شامل بسته اسناد سازد
 • .ج) ارسال اصل جواز راننده گی: درخواست کننده باید اصل جواز رانندگی عادی یا بین المللی خود را در جمع اسناد به سفارت بفرستد. در صورت عدم موجودیت اصل جواز رانندگی، کاپی رنگه و خوانای جواز راننده گی عادی یا بین المللی خویش را که توسط وزارت داخله ج. ا. افغانستان (قبل از تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ مطابق ۱۵ . اگست ۲۰۲۱) صادر گردیده، و توسط پولیس محل سکونت متقاضی (در آسترالیا و یا زیلاند جدید) تأیید شده باشد، به سفارت ارسال دارد. تاییدی جواز رانندگی از سوی فارمسی ها و یا سایر مراجع  به جز از پولیس محل سکونت متقاضی قابل قبول نبوده، پروسه کار متقاضی را کند ساخته و در نهایت اسناد شان مسترد میگردد.
 • .د) کاپی رنگه پاسپورت: کاپی رنگه صفحه پاسپورت (افغانی، آسترالیایی و یا نیوزیلاندی) را در جمع اسناد بفرسد  
 • .هـ) کاپی رنگه تذکره و ویزه: در صورتی که کاپی پاسپورت موجود نباشد، درخواست کننده میتواند کاپی رنگه تذکره خویش را معه ویزه دست داشته خود ارسال دارد 
 • ) سند تثبیت آدرس: متقاضی باید سند محل سکونت فعلی خویش را ارائه نماید. این سند شامل کاپی جواز راننده گی آسترالیا یا زیلاند جدید، یا استیتمنت بانکی یا بل برق و یا بل گاز شده میتواند  
 •   ز) پاکت خالی پُستی ایکسپرس یا راجستر شده: متقاضی مکلف است تا یک پاکت خالی پُستی اکسپرس یا راجستر شده را با سایر اسناد ذریعه پُست به سفارت ارسال نماید. سفارت با استفاده از آن پاکت پُستی، اسناد را بعد از طی مراحل و صدور به آدرس مشخص متقاضی در آسترالیا ارسال مینماید. متقاضی مکلف است تا شمارۀ  ردیاب (ترکنگ نمبر) پاکت پُستی را یادداشت نموده و پُست خویش را از طریق ویبسایت شرکت پُستی تعقیب نمایند. باشنده گان زیلاند جدید اسناد شانرا توسط شرکت های پُستی از سفارت انتقال نمایند 
 • محصول: سفارت برای اجرای این خدمات مبلغ ۱۰۰ دالر آسترالیایی محصول اخذ مینماید. محصول متذکره فقط با استفاده از ماشین ایفتپاس ذریعه دیبیت کارد/کریدیت کارد از طریق تیلیفون به سفارت پرداخت شده میتواند که با محصول اضافه مبلغ ۵ دالر آسترالیایی انتقال داده میشود. قابل ذکر است که سفارت به هیچ صورت پول نقد را قبول ننموده و از متقاضیان خواهش میشود تا پول نقد را ذریعه پُست به سفارت ارسال ننمایند

متقاضیان مقیم در زیلاند جدید: بعد از تکمیل مراحل پروسه فوق، سفارت به متقاضی مقیم در زیلاند جدید تماس تیلیفونی برقرار نموده و از ختم پروسه اطلاع میدهد. متقاضی مکلف است تا با یک شرکت پُستی صحبت نموده و ترتیبات اخذ اسناد خویش را از سفارت افغانستان مقیم کنبرا توسط آن شرکت پُستی تنظیم نماید. شرکت های پُستی میتوانند در روز های کاری از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰(به استثنای روز های رخصتی) اسناد را از این سفارت به دست آورند 

فورم تائیدی جواز راننده گی

دانلود